#3 Тээврийн Xэрэгсэл Байрлан Явах

Print

#3 Тээврийн Xэрэгсэл Байрлан Явах4-28-2012: Билгүүн Тулга авто сургуулиас та бүхэнд зориулж Замын Хөдөлгөөний Хууль Дүрмийн цуврал видео хичээлийг толилуулж байна. Багш Мөнхцэцгийн бэлтгэсэн "Тээврийн Xэрэгсэл Байрлан Явах" сэдэвт манай гурав дахь хичээлийг хүлээн авч үзнэ үү.

 

 

 

Видео Хичээл #3: Тээврийн Xэрэгсэл Байрлан Явах

   

Дүрмийн Багш Мөнхцэцэг

-Зорчих хэсгийн эгнээний тоог тодорхойлсон тэмдэг, тэмдэглэл байхгүй бол зорчих хэсгийн өргөн, авто машиний өргөний хэмжээ, тэдгээрийн хажуугийн зайг харгалзан эгнээний тоог тодорхойлох бөгөөд эсрэг хөдөлгөөнтэй бол тухай зорчих хэсгийн өргөний зүүн гар тал дахь тэн хагасыг эсрэг хөдөлгөөнд зориулагдсанд тооцно.

-Тууш замд бүх жин нь 3.5 тонноос их ачааны автомашин зорчих хэсгийн баруун гар талын нэг буюу хоёр дахь эгнээгээр явна. Энэ нь бусад автомашиний үзэгдэх орчинтой холбоотой юм.

-Жолооч нь урдаа яваа тээврийн хэрэгсэл зогсоход түүнийг мөргөхгүй хажуу дахь тээврийн хэрэгслийг шүргэхгүй байх хэмжээний хоорондын болон хажуугийн зайг хөдөлгөөний хурдаас хамааруулж сонгож явна.

 

 


blog comments powered by Disqus