Карт #16

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 16: 1-1, 2-2, 3-1, 4-3, 5-2, 6-2, 7-1, 8-4, 9-1, 10-2, 11-1, 12-2, 13-3, 14-1, 15-2, 16-2, 17-2, 18-1, 19-1, 20-3.

Карт #17

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 17: 1-2, 2-3, 3-1, 4-1, 5-3, 6-2, 7-2, 8-4, 9-1, 10-2, 11-2, 12-2, 13-3, 14-1, 15-2, 16-1, 17-2, 18-4, 19-2, 20-2.

Карт #18

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 18: 1-3, 2-4, 3-1, 4-3, 5-3, 6-1, 7-3, 8-2, 9-1, 10-3, 11-3, 12-2, 13-1, 14-2, 15-3, 16-3, 17-2, 18-2, 19-1, 20-1.

Карт #19

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 19: 1-3, 2-2, 3-1, 4-3, 5-4, 6-1, 7-1, 8-2, 9-1, 10-3, 11-2, 12-1, 13-1, 14-1, 15-2, 16-2, 17-2, 18-2, 19-3, 20-4.

Карт #20

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 20: 1-1, 2-3, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-3, 8-1, 9-2, 10-1, 11-1, 12-1, 13-1, 14-2, 15-2, 16-2, 17-1, 18-3, 19-1, 20-3.