Карт #21

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 21: 1-2, 2-3, 3-1, 4-3, 5-1, 6-2, 7-3, 8-1, 9-2, 10-1, 11-3, 12-4, 13-3, 14-3, 15-3, 16-1, 17-1, 18-3, 19-2, 20-2.

Карт #22

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 22: 1-3, 2-2, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-2, 8-1, 9-3, 10-1, 11-2, 12-2, 13-4, 14-1, 15-2, 16-2, 17-1, 18-1, 19-3, 20-2.

Карт #23

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 23: 1-1, 2-2, 3-1, 4-3, 5-2, 6-2, 7-1, 8-4, 9-1, 10-1, 11-2, 12-5, 13-2, 14-1, 15-3, 16-2, 17-3, 18-1, 19-2, 20-1.

Карт #24

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 24: 1-3, 2-2, 3-2, 4-1, 5-1, 6-2, 7-4, 8-3, 9-1, 10-1, 11-3, 12-1, 13-1, 14-3, 15-3, 16-2, 17-1, 18-2, 19-2, 20-4.

Карт #25

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 25: 1-5, 2-2, 3-3, 4-2, 5-4, 6-2, 7-3, 8-2, 9-2, 10-1, 11-1, 12-2, 13-1, 14-1, 15-2, 16-2, 17-4, 18-3, 19-3, 20-5.