Карт #26

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 26: 1-2, 2-3, 3-1, 4-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-1, 9-1, 10-2, 11-3, 12-1, 13-2, 14-1, 15-1, 16-1, 17-3, 18-1, 19-2, 20-3.

Карт #27

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 27: 1-4, 2-2, 3-1, 4-1, 5-4, 6-3, 7-3, 8-2, 9-3, 10-1, 11-1, 12-1, 13-1, 14-2, 15-1, 16-1, 17-1, 18-4, 19-3, 20-2.

Карт #28

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 28: 1-2, 2-2, 3-3, 4-4, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-4, 10-1, 11-3, 12-1, 13-2, 14-2, 15-2, 16-1, 17-1, 18-2, 19-5, 20-2.

Карт #29

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 29: 1-4, 2-1, 3-2, 4-2, 5-1, 6-2, 7-1, 8-3, 9-3, 10-2, 11-1, 12-1, 13-2, 14-1, 15-2, 16-2, 17-1, 18-1, 19-3, 20-3.

Карт #30

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 30: 1-1, 2-1, 3-2, 4-2, 5-1, 6-1, 7-2, 8-1, 9-1, 10-2, 11-2, 12-2, 13-1, 14-3, 15-2, 16-1, 17-1, 18-2, 19-3, 20-1.