Карт #06

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 06: 1-3, 2-4, 3-1, 4-1, 5-2, 6-1, 7-3, 8-1, 9-3, 10-2, 11-3, 12-1, 13-2, 14-3, 15-2, 16-2, 17-1, 18-1, 19-4, 20-2

Карт #07

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 07: 1-2, 2-3, 3-3, 4-2, 5-5, 6-1, 7-3, 8-2, 9-2, 10-3, 11-2, 12-2, 13-2, 14-2, 15-1, 16-1, 17-2, 18-2, 19-4, 20-3

Карт #08

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 08: 1-2, 2-1, 3-1, 4-1, 5-2, 6-2, 7-3, 8-2, 9-2, 10-3, 11-1, 12-2, 13-3, 14-1, 15-1, 16-3, 17-1, 18-1, 19-1, 20-1

Карт #09

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 09: 1-4, 2-3, 3-4, 4-1, 5-4, 6-1, 7-1, 8-2, 9-2, 10-2, 11-1, 12-1, 13-2, 14-3, 15-3, 16-1, 17-3, 18-3, 19-4, 20-3

Карт #10

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 10: 1-2, 2-1, 3-1, 4-2, 5-4, 6-1, 7-2, 8-1, 9-2, 10-1, 11-1, 12-1, 13-2, 14-2, 15-2, 16-2, 17-3, 18-3, 19-1, 20-3.