Карт #01

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 01: 1-1, 2-2, 3-1, 4-1, 5-3, 6-2, 7-3, 8-2, 9-3, 10-4, 11-1, 12-2, 13-3, 14-2, 15-3, 16-1, 17-2, 18-1, 19-2, 20-1

Карт #02

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 02: 1-1, 2-1, 3-1, 4-3, 5-3, 6-3, 7-2, 8-3, 9-4, 10-2, 11-1, 12-4, 13-3, 14-2, 15-1, 16-1, 17-1, 18-3, 19-1, 20-4

Карт #03

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 03: 1-2, 2-4, 3-3, 4-1, 5-3, 6-1, 7-3, 8-3, 9-1, 10-1, 11-2, 12-1, 13-2, 14-3, 15-2, 16-1, 17-1, 18-3, 19-1, 20-3

Карт #04

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 04: 1-2, 2-3, 3-4, 4-2, 5-5, 6-3, 7-1, 8-3, 9-2, 10-3, 11-1, 12-3, 13-1, 14-3, 15-4, 16-3, 17-1, 18-2, 19-2, 20-4.

Карт #05

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургуульМонгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн тест | Билгүүн Тулга авто сургууль

Зөв Хариулт:
Карт 05: 1-4, 2-2, 3-3, 4-1, 5-1, 6-2, 7-1, 8-3, 9-2, 10-2, 11-1, 12-1, 13-4, 14-2, 15-2, 16-3, 17-3, 18-1, 19-2, 2-4.